Çaldır Savaşı23 Ağustos 1514; Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim ile Safevi hükümdarı Şah İsmail arasında İran’ın Maku şehrinde Çaldıran Ovası’nda meydana gelen ve Osmanlı ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanan savaştır.

meydanda Keldani savaşı Bu savaş olarak da bilinen savaş, adını savaştığı Keldani Ovası’ndan almıştır. Osmanlı tarihinde, Chaldyr Savaşı’nın Önemi Bu oldukça fazla çünkü o dönemde Osmanlı Devleti taht mücadelesi nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyordu.

Yavuz’un taht mücadelesi sonucunda tahta çıkan Sultan Selim, o dönemde İran ülkesine hakim olan ve Osmanlı Devleti’ne büyük belalar getiren Safevilerin Şii devleti ile savaşmaya karar verdi. Bu nedenle Yavuz Sultan Selim, 1514’te Safevilere karşı İran’a, Çaldıran Ovası’na sefere çıktı. Çaldır Savaşıbaşlatıldı.

Çaldır Savaşı’nın Özeti

Büyük taht mücadelesi sonucunda tahta çıkan Yavuz Sultan Selim, sadece iç karışıklıkların önüne geçmek değil, doğu sınırlarındaki sorunları da çözmek, Osmanlı Devleti’ni bir bunalım döneminden kurtarmak ve kendini ispatlamak istiyordu. Yavuz Sultan Selim doğuda Türk-İslam devletlerini birleştirmek istiyordu, bunun için Türkistan’a geçmesi gerekiyordu ama önündeki tek engel Safevi devletiydi.

Yavuz Sultan Selim, amacına giden yolda önündeki tek engeli kaldırmak için; Tebriz’e karşı sefere çıktı ve 23 Ağustos 1514’te Çaldıran ovasında Safevi ordusuyla karşılaştı. Osmanlı ve Safevi orduları yaklaşık 80-100 bin kişilik eşdeğer bir kuvvete sahipti, dolayısıyla savaşı kazanan; Askerlerin stratejileri ve yetenekleri belirleyecek.

Osmanlı ordularının en düzenli birliği Yeniçeriler ve Safevi ordusuydu; ordunun yarısından fazlasını oluşturan süvarilerin hızına güveniyordu. Ayrıca Çaldıran’a 2.500 kilometre yol kat eden Osmanlı ordusu çok yorgundu, bu yüzden Safevi ordusu daha avantajlı görünüyordu.

bir gün süren meydanda Keldani savaşıne de Osmanlı ordusu; silahlar, sahra topçusu ateş gücü ve Yeniçerilerin mükemmel tüfek hakimiyeti. Safevi devletinin hükümdarı Şah İsmail yaralı olarak kurtuldu.

Chaldyr Savaşı’nın Nedenleri

 • Çaldıran Savaşı’nın asıl sebebi; Bu, Osmanlı Devleti ile Safevi Düzeni arasında kötü bir ilişkidir. II. Bayezid; Şah İsmail’in babası Şeyh Haydar’ın ölüm haberi, “Şeyh Haydar’ın ölüm haberi sevincimi kat kat artırdı.
 • Safevi İmparatorluğu’nun Anadolu’da pek çok müritleri vardı. Kızılbaş inancına sahip bu mezhebe mensup kişiler; sık sık İran’a geçti. Anadolu’da müntesip sayısının arttığını ve mezhep mensuplarının sürekli Anadolu ile İran arasında gidip geldiğini anlatan Safevi devleti gücünü artırdı. Bayezid, Kızılbaşlardan İran’a gitmek isteyen herkesin idam edilmesini emretti. Bu durum Chaldyr Savaşı’nın Nedenleribir tane daha vardı.
 • 1501 yılında Erzincan’ın Şah İsmail tarafından alınması, Chaldyr Savaşı’nın Nedenleribir tane daha vardı. Erzincan o dönemde Osmanlı toprağı olmasaydı; Erzincan’ı alan Safevi Devleti, Osmanlı Devleti’nin sınırlarına dayandı.
 • Osmanlı Devleti’nde o dönemde devam eden taht savaşlarında; Şah İsmail, Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkmasını istemediği için kardeşleri Şehzade Ahmet ve Şehzade Korkut’u destekleyerek isyanlarını kışkırttı. Böylece Şah İsmail’in Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahalesi Chaldyr Savaşı’nın NedenleriOnlardan biri.
 • Safevi devleti de Osmanlı devletine ajanlar göndererek, Osmanlı Devleti’nden veri sızdırarak, Dulkadiroğulları ve Memlüklerle ittifaklar yaparak, Anadolu’da ayaklanmalar çıkararak bazı grup ve oluşumları desteklemiştir. Chaldyr Savaşı’nın Nedenleriden sayılabilir.

Chaldyr Savaşı’nın Sonrası

 • Chaldyr Savaşı’nın SonuçlarıBunlardan en önemlisi bu savaşla birlikte Anadolu’da Alevi-Sünni çatışmasının başlamasıdır.
 • Anadolu’daki Şii sorunu geçici olarak çözüldü.
 • Doğu Anadolu; Kars ve Van vilayetleri dışında kontrolü Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçmiştir.
 • Chaldyr Savaşı’nın SonuçlarıBunlardan bir diğeri; Bunun nedeni, Safevilerin müttefikleri olan Memlükler ile bağlantısının kesilmesiydi.
 • Chaldyr Savaşı’nın Sonuçlarıonlardan biri daha; Bu yenilgiden sonra Şah İsmail, ölümüne kadar (1524) bir daha savaşmadı. Çünkü Osmanlı Devleti’nin bu zaferinden sonra; Doğu Anadolu’nun aşiret ve beylikleri Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını ilan edince Şah İsmail bu süreçte yalnız kaldı.
 • Çaldıran Savaşı’ndan sonrav; Osmanlı Devleti sadece toprak bütünlüğünü korumakla kalmamış, İpek Yolu’nun Van-Tebriz kısmını da kontrol altına almıştır.
 • Tebriz gibi şehirlerdeki önemli bilim adamları ve sanatçılar Çaldıran Savaşı’ndan sonraİstanbul’a yerleştiler.
 • Selim’in seferi sırasında; Dulkadiroğulları Bey, Alauddevle’yi sefere katılmaya teşvik etse de, Safeviler ve Memlükler ile ittifak yapan Alauddevle bu teklifi reddetti. Yavuz Sultan Selim, Turnnada Savaşı’ndan sonra Dulkadiroğulları Beyliği’ne son vererek Anadolu’da Türk ittifakını sağladı.

Çaldır Savaşının Önemi

Chaldyr Savaşı’nın Önemi İlk önce; Bu, Osmanlı Devleti’nin doğu bölgesindeki gücünün ve hakimiyetinin güçlenmesiydi. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu Çaldır SavaşıOsmanlı İmparatorluğu’ndan zaferle dönerek, aynı zamanda Safevi devletinin gücünü zayıflattı ve doğuda kendini kanıtladı.

Chaldyr Savaşı’nın Önemidiğer; Osmanlı Devleti, doğudaki tehdit unsurlarını tasfiye ederken, aynı zamanda doğudaki Türk-İslam devletlerini bir çatı altında toplama hedefinin önündeki engelleri de kaldırmıştır.

Chaldyr Savaşı’nın ÖnemiBir diğeri; Yavuz Sultan Selim, verdiği taht mücadelesi sonucunda doğudaki iç sıkıntı ve sorunları ortadan kaldırarak hakimiyetini ispatlamış ve otorite kazanmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here